Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cykl szkoleń poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi ma na celu usprawnienie kierowania firmą w obszarze dla organizacji najcenniejszym tj. kapitałem ludzkim. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się w jaki sposób tworzy się nowoczesną politykę personalną, zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą i zmianą w firmie a także nauczą się korzystać z najnowszych metod i narzędzi HR, będą pracować warsztatowo, w grupach, w oparciu o przykłady rzeczywistych case studies.

Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Planowanie potrzeb kadrowych
 • Źródła pozyskiwania kandydatów
 • Projektowanie kampanii ogłoszeniowej
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych – czytanie cv, listów motywacyjnych, oraz referencji
 • Zastosowanie modelu kompetencji w procesie selekcji
 • Projektowanie metod pomiaru kompetencji w procesie rekrutacji
 • Zastosowanie testów kompetencyjnych w rekrutacji
 • Ocena kandydata
 • Zasady prowadzenia rozmowy
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia
 • Wdrożenie pracownika jako etap końcowy procesu rekrutacji
Budowanie systemów ocen
 • Rola ocen okresowych w polityce personalnej firmy
 • Diagnoza firmy i jej potrzeb w zakresie systemu ocen
 • Uwarunkowania wdrażanych systemów ocen – adekwatność do warunków firmy
 • Podstawowe zasady skuteczności ocen okresowych
 • Kryteria oceny pracowników
 • Projektowanie systemu ocen – cel, kryteria, metody i narzędzia, procedura
 • Kompetencyjne systemy ocen okresowych
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie kadry kierowniczej do dokonywania ocen
 • Zarządzanie systemem ocen pracowniczych – wykorzystanie efektów oceny
 • Powiązanie wyników oceny z podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych lub systemami premiowymi
 • Przełożenie zbiorczych wyników oceny na zarządzanie organizacją w całości
Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Diagnoza potrzeb firmy w zakresie doskonalenia polityki personalnej
 • Umiejscowienie szkoleń w ramach strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • Różne rodzaje i sposoby realizacji szkoleń
 • Metody badania potrzeb szkoleniowych – zbieranie informacji od klientów, menedżerów, pracowników organizacji (zastosowanie kwestionariuszy, wywiadów, arkuszy obserwacyjnych itd.)
 • Efektywne formułowanie celów szkoleniowych
 • Ocena zasobów firmy w pod kątem posiadanych przez pracowników umiejętności różnych szczebli
 • Budowanie programów podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników
 • Określenie optymalnych form prowadzenia szkoleń dla różnych grup pracowników
 • Zasady współpracy z firmami zewnętrznymi przy realizacji programów szkoleniowych
 • Określanie adresatów szkoleń wewnątrz firmy
 • Narzędzia do ewaluacji szkoleń
Wdrażanie systemu kompetencji zawodowych
 • Kompetencje jako podstawa Zintegrowanego Systemu Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rodzaje kompetencji
 • Budowanie modelu kompetencji
 • Zasady tworzenia struktur kompetencyjnych
 • Angażowanie kierowników w proces wyłaniania kluczowych kompetencji
 • Definiowanie kompetencji
 • Budowanie katalogów kompetencji – stanowiskowe / grupowe
 • Budowanie skal behawioralnej obserwacji kompetencji
 • Przygotowanie profili kompetencyjnych
 • Zastosowanie modelu kompetencji w procesie selekcji i rekrutacji
 • Kompetencyjne systemy ocen
 • Metody identyfikacji i opisu kompetencji
 • Ustalanie poziomów kompetencji
 • Kryteria oceny wyłonionych kompetencji
Trening dla trenerów
 • Umiejętności niezbędne przy uczeniu innych
 • Komunikowanie się trenera z grupą
 • Nawiązywanie kontaktów z ludźmi – Trener jako przywódca w grupie
 • Metodyka prowadzenia warsztatów
 • Przygotowanie się do szkolenia
 • Metody aktywizujące – sprzyjające przyswajaniu przekazywanych treści
 • Warunki uczenia się grupy
 • Aktywizowanie grupy
 • Dynamika procesów grupowych
 • Specyficzne zjawiska grupowe
 • Ocena postępów szkolonych osób
 • Udzielanie informacji zwrotnych
 • Kończenie szkolenia
 • Poszkoleniowa analiza krytyczna przeprowadzonych zajęć
Budowanie ścieżek kariery
 • Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika
 • Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika – opis stanowisk
 • Określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych – rekrutacja, oceny bieżąca i okresowa
 • Analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań – oceny okresowe
 • Czynniki decydujące o planowaniu kariery
 • Indywidualne preferencje zawodowe pracowników
 • Możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji i kwalifikacji
 • Cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika
 • Kultura organizacji inspirująca rozwój: „wykształć swego następcę”
 • Dojrzała i współpracująca postawa przełożonych
 • Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika
 • Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej
 • Praktyczne rozwiązania dotyczące planowania i efektywności stosowania różnorodnych metod stymulujących rozwój i uczenie się pracowników
AC/DC, czyli jak projektować i prowadzić Assessment i Development Center
 • Charakterystyka i zasady prowadzenia AC/DC
 • Tworzenie profili kompetencyjnych pod rodziny stanowisk
 • Rozwijanie umiejętności opisywania wskaźników zachowań w ramach poszczególnych kompetencji, jako narzędzie standaryzujące oraz podnoszące trafność procesu AC
 • Formułowanie celów oraz grup docelowych dla stosowania ośrodka oceny
 • Określenie źródeł i metod pozyskiwania informacji potrzebnych do zaprojektowania AC na poziomie organizacji, działu i stanowiska
 • Rozwijanie umiejętności planowania AC w ramach organizacji,
 • Trenowanie umiejętności układania zadań mierzących wybrane kompetencje
 • Doskonalenie asesorskich umiejętności – precyzyjnej obserwacji i interpretacji zachowań uczestników, słuchania i notowania, przekładania obserwacji na oceny
 • Diagnozowanie, wyłapywanie i korekta najczęściej popełnianych błędów oceniania
 • Trenowanie kompetencji moderowania pracy grup AC i prowadzenia wash up
 • Ćwiczenie umiejętności sporządzania raportów, dopasowanych do celów AC
 • Udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom AC i DC
 • Praktyczne sposoby wykorzystania wyników AC: w systemie ocen, diagnozowaniu i projektowaniu szkoleń, udzielaniu informacji zwrotnych, projektowaniu zmian organizacyjnych, budowaniu ścieżek rozwoju, rekrutacji