Agencja szkolenia menedżerów szkolenia doradztwo coachingi

Zarządzanie i przywództwo

Szkolenia mające na celu wspieranie firm w obszarze doskonalenia systemów zarządzania oraz w rozwoju kompetencji menedżerskich. Sprawni i efektywni przywódcy oraz liderzy są gwarantem realizacji strategicznych celów organizacji na najwyższym poziomie.

Trening menedżerski
 • Sylwetka współczesnego menedżera – autodiagnoza
 • Budowanie i wzmacnianie swojego autorytetu w roli lidera
 • Porozumiewanie się lidera z grupą czyli rola komunikacji w kierowaniu
 • Motywowanie zespołu do realizacji celów
 • Ocena pracowników
 • Podejmowanie decyzji
 • Wprowadzanie zmian
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Planowanie zadań i ustalanie priorytetów
 • Zasady delegowania uprawnie
 • Rozwiązywanie konfliktów
Motywowanie i ocena bieżąca pracowników
 • Rola motywacji pracowników w rozwijającej się firmie
 • Różne modele motywacji
 • Zasady i etapy formułowania celów
 • Rola oceny bieżącej w rozwoju i motywacji podwładnego
 • Najczęściej popełniane błędy w ocenie pracownika
 • Rozmowy o charakterze dyscyplinującym i korygującym
 • Wyrażanie konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Znaczenie kary i nagrody w procesie motywacji
 • Motywowanie płacowe
 • Automotywacja czyli jak motywować samego siebie
Trudne rozmowy z pracownikami
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Rozmowa motywująca
 • Udzielanie konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Zasady prowadzenia rozmowy dyscyplinującej i dyscyplinarnej
 • Informowanie o konsekwencjach
 • Komunikacja w sytuacji zwolnień
 • Komunikacja w okresie zmian – rozmowy przełamujące opór przed zmianą
Zarządzanie konfliktem
 • Czy konflikt się opłaca czyli pozytywne i negatywne aspekty konfliktu
 • Źródła konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie
 • Rodzaje konfliktów
 • Konflikty interpersonalne i międzygrupowe
 • Zarządzanie poprzez konflikt – metody stymulowania i ograniczania konfliktu
 • Mediacje i negocjacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów.
 • Konflikt jako narzędzie manipulacji
 • Konflikt inspirujący do zmiany
Zarządzanie zmianą
 • Prognozowanie zmian w organizacji
 • Przewidywalne etapy zmian w organizacji – diagnoza rozwoju organizacyjnego
 • Kultura organizacyjna jako fundament zmian
 • Dynamika procesu zmian
 • Typowe reakcje pracowników na trudne zmiany
 • Źródła oporu przed zmianą
 • Zadania stojące przed liderem zmian
 • Komunikacja w okresie wprowadzania zmian
 • Motywowanie do zmian
Budowanie i kierowanie zespołem
 • Rola lidera w integrowaniu członków zespołu zadaniowego
 • Zadania i relacje – dwie płaszczyzny współpracy
 • Narzędzia usprawniające komunikację w grupie
 • Formalne i nieformalne aspekty funkcjonowania grupy
 • Motywowanie zespołu do realizacji celów
 • Rozpoznawanie zasobów grupy
 • Role w grupie i ich znaczenie dla funkcjonowania grupy
 • Grupowe rozwiązywanie problemów
 • Uruchamianie grupowego myślenia twórczego
 • Optymalizacja współpracy
Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Organizacja pracy zespołowej
 • Podział zadań i ról w zależności od predyspozycji i umiejętności
 • Efektywna komunikacja jako warunek dobrej organizacji pracy
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Delegowanie zadań
 • Postawy wobec czasu a style zarządzania czasem
 • Planowanie jako warunek odniesienia sukcesu
 • Określanie priorytetów
 • Wytyczanie i definiowanie celów
 • Rozpoznawanie własnych rytmów bioenergetycznych i ich uwzględnianie w planowaniu zadań
 • Sposoby kontroli i redukowania stresu jako warunek panowania nad czasem
Asertywne zarządzanie
 • Sylwetka asertywnego kierownika
 • Umiejętność wyrażania odmowy, niezgody
 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań
 • Asertywne wydawanie poleceń
 • Radzenie sobie z manipulacją, zachowaniami inwazyjnymi i agresywnymi
 • Asertywne wyrażanie własnego stanowiska, zdania i opinii
 • Przyjmowanie i wyrażanie ocen
 • Asertywne radzenie sobie z konfliktem
 • Sześć kroków zmiany niepożądanych zachowań
 • Radzenie sobie z emocjami własnymi i pracowników
Prowadzenie rozmów oceniających
 • Cele rozmowy oceniającej z punktu widzenia organizacji i ocenianego pracownika
 • Komunikacja w procesie oceniania
 • Angażowanie pracowników w proces ocen –ustalanie zakresu odpowiedzialności
 • Przekładanie negatywów na język pozytywów
 • Rola rozmowy oceniającej w rozwoju i motywacji podwładnego
 • Zasady przeprowadzania rozmów oceniających
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania
 • Modelowanie postaw, zachowań pracowników wobec ocen
 • Pobudzanie dialogu i wymiany informacji
 • Rozwiązywanie konfliktów towarzyszących ocenom
 • Sposoby przezwyciężania oporu przed oceną
 • Ustalanie zadań rozwojowych
Negocjacje
 • Definiowanie celów negocjacyjnych
 • Wybór strategii negocjacyjnej
 • Konflikt jako punkt wyjścia do negocjacji.
 • Źródła potencjalnych nieporozumień
 • Przebieg procesu negocjacyjnego – etapy negocjacji
 • BATNA – analiza alternatyw
 • Poznawanie pozycji drugiej strony przy pomocy celowych pytań
 • Dobór negocjatorów i przydzielenie im ról w zespole
 • Przyczyny niepowodzeń w negocjacjach
 • Negocjacje z trudnym partnerem
 • Pięć kroków pokonywania oporu
 • Reagowanie na gry i manipulacje
Zarządzanie projektami
 • Definiowanie wymagań projektu
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Etapy tworzenia projektu i zarządzania projektem
 • Określanie oczekiwanych rezultatów projektu
 • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych
 • Ocena celowości realizacji projektu
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w strukturze projektu
 • Planowanie i Kontrola Projektów
 • Realizacja projektu
 • Zamknięcie projektu
Komunikacja w zarządzaniu
 • Style komunikowania się a style kierowania
 • Struktury komunikacyjne w przedsiębiorstwie
 • Nieprawidłowości wynikające z nieefektywnej komunikacji
 • Rola komunikacji niewerbalnej w kontaktach zawodowych
 • Aktywne słuchanie – posługiwanie się parafrazą, rozpoznawaniu przeszkód w słuchaniu
 • Skuteczne przekazywanie informacji, precyzyjne formułowanie wypowiedzi, budowanie jasnej i przekonywującej argumentacji
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Sterowanie rozmową przy pomocy pytań – pobudzanie wymiany, dialogu i przepływ informacji
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • Asertywna czyli partnerska komunikacja
 • Komunikacja z większym audytorium
Wystąpienia publiczne
 • Podstawowe elementy procesu komunikacji podczas publicznego wystąpienia
 • Gesty i zachowania niewerbalne będące źródłem pozytywnych nastawień słuchaczy
 • Przygotowywanie konspektu
 • Analiza potrzeb słuchaczy w zakresie przekazywanych informacji
 • Techniki angażowania uwagi słuchaczy
 • Czynniki zwiększające efektywność wypowiadania się
 • Wprowadzenie i zakończenie wystąpienia
 • Posługiwanie się pomocami wizualnymi podczas wystąpienia
 • Integrowanie materiału werbalnego z wizualnym
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami i udzielanie odpowiedzi
 • Reagowanie na znudzenie, wrogość i krytykę słuchaczy
 • Unikanie sporów ze słuchaczami
 • Radzenie sobie z tremą i napięciem